1414 8875 021

اورژانس

بخش اورژانس در راستاي رسالت و چشم انداز بيمارستان، با نظر ويژه به كرامت مددجويان عزيز و رويكرد اختصاصي ايمني و كيفيت ارائه خدمات درماني پذيراي مددجويان، مادران باردار و نوزادان مي باشد.

موقعيت فيزيكي : طبقه همكف

اورژانس اين مركز شامل واحد هاي ذيل مي باشد.

  1. واحد ترياژ : تمام بيماران در بدو ورودد به اورژانس در واحد ترياژ بر اساس مشكل بيمار سطح بندي و سپس توسط پزشك اورژانس معاينه و ويزيت مي شوند.
  2. اتاق احياي قلبي-ريوي (CPR): شامل يك تخت احيا با تمام تجهيزات جهت خدمت رساني به مددجوياني كه احتياج به احياء يا مراقبت ويژه دارند .
  3. اتاق عمل سرپايي: اعمال جراحي سرپايي شامل ترميم انواع لسراسيون (پارگي پوست)، ختنه، كولپوسكوپي، كرايوتراپي،جراحي هاي كوچك، برداشتن توده چربي خال و … مي باشد.
  4. واحد تحت نظر: شامل 3 تخت بستري كه آماده خدمت رساني به مددجوياني كه نياز به اقدامات درماني و بستري دارند و در اسرع وقت كمتر از 6 ساعت تعيين تكليف مي شوند. 
تمامي واحد هاي اورژانس در 24 ساعت شبانه روز فعال مي باشد.