کاستن از هزینه های بیماری

وقتی بیمار شدن گران تمام می‌شود… به تازگي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجالس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اعالم كرد: »از 380 هزار مرگ در سال 1390 بالغ بر 92 هزار مرگ )25 درصد( مربوط به سکتههای قلبی، 43 هزار مرگ )13 درصد( مربوط به سکته های مغزی، 31 هزار […]

جشن روز پرستار

جشن روز پرستار با حضور اعضاي محترم هيئت مديره، مديرعامل، مديران، سرپرستاران و پرستاران