1414 8875 021

روز کارمند

چهارم شهریور ماه، روز کارمند بر کارمندان سختکوش حوزه سلامت مبارک باد.   جشن روز کارمند در تاریخ 1402/06/04با حضور مدیریت محترم بیمارستان مادران جناب آقای گلستانی، مدیر محترم پرستاری و سایر پرسنل زحمتکش بیمارستان برگزار گردید.  

کاستن از هزینه های بیماری

وقتی بیمار شدن گران تمام می‌شود… به تازگي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجالس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اعالم كرد: »از 380 هزار مرگ در سال 1390 بالغ بر 92 هزار مرگ )25 درصد( مربوط به سکته های قلبی، 43 هزار مرگ )13 درصد( مربوط به سکته های مغزی، 31 […]

جشن روز پرستار

جشن روز پرستار با حضور اعضاي محترم هيئت مديره، مديرعامل، مديران، سرپرستاران و پرستاران