1414 8875 021

بخش هاي جراحي ياس و مهتاب

اين بخشها با امكانات، تجهيزات و هتلينگ مناسب مانند 20 اتاق خصوصي با امكانات كامل و نيز اتاق هاي 2 و 3 تخته آماده ارائه خدمات مطلوب به بيماران و همراهان محترم مي باشند.