1414 8875 021

بيمارستان مادران

بیمارستان تخصصی زنان و زايمان مادران از سال ۱۳۶۲ به منظور ارائه خدمات بهداشتی ،‌درماني و مراقبتي مطلوب به مادران و نوزادان بر مبنای اصول علمي، کرامت انسانی و بهره گيري از تجربيات ارزشمند پزشكان مجرب و تجهيزات نوين و روزآمد پزشكي آغاز به کار نموده است. اين بیمارستان هم اكنون در 9 طبقه شامل بخشهای فوق تخصصی و تخصصی  ،ICU ،  NICU ، PostNICU ،  IVF، اتاق های عمل ، لیبر(بلوک زایمان)، بخشهای بستری PostPartum (زایمان) ، زنان و زایمان و بخش های پاراکلینیکی آزمایشگاه ، پاتولوژی، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیشرفته فعال می باشد و مفتخر به ارائه خدمات به بانوان و نوزادان مي باشد.

معرفي تيم مديريتي بيمارستان

دكتر حسين اسماعيل زاده

مديرعامل بيمارستان

دكتر زهره شجاع ابيانه

مسئول فني/ ايمني و معاون درمان

حسين گلستاني

مدير بيمارستان

سركار خانم خدادادي

مديرخدمات پرستاري

تقي طاهرنژاد

مدير مالي

خانم دكتر باقري

مسئول فني داروخانه

خانم دكتر صامتي

مسئول فني آزمايشگاه و پاتولوژي

دكتر سعيد خسروي

مسئول فني راديولوژي و سونوگرافي

مهندس حسين زالي

مسئول فناوري اطلاعات (IT)

سركار خانم فضلي

مسئول بهبود كيفيت و اعتباربخشي

سركار خانم سعيدي

سوپروايزر آموزشي، باليني و آموزش سلامت

سركار خانم صفاتي

كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و سوپروايزر كنترل عفونت

سركار خانم علي آبادي

مسئول اطلاعات سلامت ( پذيرش و مدارك پزشكي )

سركار خانم شاهسون

مسئول منابع انساني

سركار خانم انجمني

مسئول بهداشت محيط

سركار خانم نعمتي حياتي

كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و سوپروايزر كنترل عفونت

سركار خانم محنتي

مسئول مهندسي پزشكي

سركار خانم شاهي

مسئول تغذيه

سركار خانم كاشفي

سوپروايزر آزمايشگاه

مهندس سيد مهدي ميرحبيبي

مسئول تاسيسات

جعفر نمكي

مسئول تداركات

سركار خانم محزون

سرپرستار بخش اورژانس

سركار خانم طاهرنژاد

سرپرستار بخش مهتاب

سركار خانم قاسمي

سرپرستار بخش ياس

سركار خانم فتحي

مسئول بلوك زايمان

سركار خانم حبيب زاديان

سرپرستار NICU

سركار خانم صبوري

سرپرستار نوزادان

سركار خانم مطهري

سرپرستار اتاق عمل