1414 8875 021

1414 8875 021

رسالت

اين بيمارستان رسالت خود مي داند كه با استفاده از پزشكان و كادر تخصصي كارآمد و با توان علمي بالا به منظور ارائه بهترين خدمات در جهت ارتقاي سلامت زنان، مادران و نوزادان با اولويت ترويج زايمان طبيعي اقدام و در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي، ايمني بيماران و بهبود كيفيت گام بردارد.