1414 8875 021

1414 8875 021

سياست هاي اصلي

 • ارتقاي ايمني بيمار و ترويج فرهنگ ايمني بيمار و كاركنان
 • ارائه خدمات تشخيصي و درماني با كيفيت
 • ترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شير مادر
 • استمرار بهينه سازي ظرفيت فيزيكي و تجهيزاتي جهت پاسخگويي به نيازهاي رفاهي بيماران و همراهان
 • توجه به ارتقاي سلامت گيرندگان خدمت، محيط، كاركنان و جامعه با رويكرد استقرار استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت
 • نهادينه كردن فرهنگ رعايت حقوق گيرندگان خدمت و بيمار محوري بيمارستان در راستاي افزايش رضايت مندي مراجعين
 • توانمندسازي سرمايه هاي انساني كارآمد و متعهد به اخلاق حرفه اي و حفظ و مديريت آنها
 • ترويج فرهنگ سازماني گزارش دهي خطا بدون ترس از تنبيه و سرزنش در راستاي پايش و كنترل خطاهاي پزشكي
 • مديريت و دريافت هزينه ها بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت
  نهادينه نمودن برنامه هاي پيشگيرانه به منظور مديريت خطر در حوزه هاي مختلف