1414 8875 021

اعتباربخشي

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد. در واقع می‌توان گفت اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان از طریق ارزیابی بیمارستان، اعتبار و رسمیت آن را به منظور توانایی در ارائه خدمات درمانی تأیید می‌کند. تیم اعتباربخشی با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها را به بیمارستان اعلام می‌دارند. اعتباربخشی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می‌شود؛ بعد از آن ارزیابی سالانه توسط تیمي از گروه‌های مختلف درمانی و مدیریتی وزارت بهداشت و دانشگاه شهيد بهشتي از کلیه بخش‌های بالینی و اداری بیمارستان انجام می‌گیرد كه خوشبختانه بيمارستان در آخرين ارزيابي به عمل آمده موفق به كسب درجه 1 اعتباربخشي گرديده است.