1414 8875 021

1414 8875 021

کمیته ها

کمیته‌های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم‌گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به‌ عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می‌شوند. کمیته‌ ها وظیفه برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های بیمارستانی را به عهده دارند ، به‌طوری‌که با ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال پرسنل، فعالیت‌های بیمارستان را بازتاب می‌دهند و محل تصمیم گیری گروه‌های مختلف به شمار می‌آیند و در حالت کلی کمیته‌ها محور هدایت بیمارستان‌ها هستند.
کمیته‌های بیمارستان مادران طبق دستورالعمل‌های جدید به تعداد 14 کمیته اصلی به شرح زیر و طبق برنامه زمانی تعریف شده برگزار می‌گردد.

کمیته‌های بیمارستان تخصصی مادران:

 • کمیته پایش و سنجش کیفیت و ایمنی بیمار
 • کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان

-زیرکمیته علمی تجویز و مصرف منطقی داروها (استواردشیپ)

 • کمیته اخلاق بالینی
 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری‌اطلاعات
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته پيشگيري و کنترل عفونت
 • کمیته مرگ‌ومیر و عوارض

زیرکمیته مرگ‌ومیر مادران

زیرکمیته مرگ‌ومیر پریناتال

زیرکمیته مرگ‌ومیر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه

زیرکمیته احیای نوزاد

 • کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
 • کمیته ارتقاي راهبردي خدمات بخش اورژانس و ترياژ و تعيين تكليف بيماران
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته شورای فرهنگی