1414 8875 021

کمیته ها

کمیته‌های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم‌گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به‌ عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می‌شوند. کمیته‌ها برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های بیمارستانی را به عهده دارند ، به‌طوری‌که با ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال پرسنل، فعالیت‌های بیمارستان را بازتاب می‌دهند و محل تصمیم گیری گروه‌های مختلف به شمار می‌آیند و در حالت کلی کمیته‌ها محور هدایت بیمارستان‌ها هستند.
کمیته‌های بیمارستان مادران طبق دستورالعمل‌های جدید به تعداد ۱۳ کمیته اصلی به شرح زیر با تواتر زمانی ۲ یا ۳ ماه یک‌بار (به‌جز مواقع اضطراری) برگزار می‌گردد.

کمیته‌های بیمارستان تخصصی مادران:

 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان
 • زیرکمیته علمی تجویز و مصرف منطقی داروها
 • کمیته اخلاق بالینی
 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری‌اطلاعات
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته پيشگيري و کنترل عفونت
 • کمیته مرگ‌ومیر و عوارض
 • زیرکمیته مرگ‌ومیر مادران
 • زیرکمیته مرگ‌ومیر پریناتال
 • زیرکمیته مرگ‌ومیر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه
 • زیرکمیته احیای نوزاد
 • کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
 • کمیته ارتقاي راهبردي خدمات بخش اورژانس و ترياژ و تعيين تكليف بيماران
 • کمیته طب انتقال خون