1414 8875 021

1414 8875 021

گواهینامه ها

  • کسب رتبه درجه یک اعتباربخشي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1402
     
  • كسب لوح دوستدار كودك
  • كسب گواهي هموويژلانس از سازمان انتقال خون

گواهينامه اعتبار بخشي بيمارستان مادران

كسب گواهي هموويژلانس از سازمان انتقال خون

گواهي بيمارستان دوستدار كودك