1414 8875 021

1414 8875 021

بيمارستان تخصصي (زايشگاه) مادران

بيمارستان دوستدار مادر و كودك

ارزش ها

 • حفظ و ارتقاي سلامت و ايمني بيماران، مراجعين و كاركنان
 • رعايت اخلاق حرفه اي،
 • عدالت و كرامت انساني
 • بيمارمحوري و رعايت منشور حقوق بيمار
 • استمرار ارتقاي
 • توانمندسازي كاركنان
 • مسئوليت پذيري و قانون مداري
 • حفظ و ارتقاي كيفيت خدمات
 • انسجام و يكپارچگي خدمات
 • دوستدار مادر و كودك

آشنايي با پزشكان بيمارستان مادران

ساعت ملاقات

همه روزه از ساعت 14:30 الی 16:30

راهنماي طبقات

طبقات بيمارستان مادران

بيمه ها

بيمه هاي طرف قرارداد

طرف قرارداد با بيمه هاي سرپايي و بستري

سياست هاي اصلي

 • ارتقاي ايمني بيمار و ترويج فرهنگ ايمني بيمار و كاركنان
 • ارائه خدمات تشخيصي و درماني با كيفيت
 • ترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شير مادر
 • استمرار بهينه سازي ظرفيت فيزيكي و تجهيزاتي
 • جهت پاسخگويي به نيازهاي رفاهي بيماران و همراهان