1414 8875 021

1414 8875 021

چشم انداز

دستيابي به جايگاه برترين بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي زنان،‌ زايمان، ناباروري و نوزادان با ارائه مراقبت هاي درماني مطلوب تر و با بهره گيري از فناوري هاي نوين.