1414 8875 021

جشن روز پرستار با حضور اعضاي محترم هيئت مديره، مديرعامل، مديران، سرپرستاران و پرستاران بخشهاي مختلف بيمارستان برگزار شد.