1414 8875 021

روز کارمند

چهارم شهریور ماه، روز کارمند بر کارمندان سختکوش حوزه سلامت مبارک باد.

جشن روز کارمند در تاریخ 1402/06/04 با حضور مدیریت محترم بیمارستان مادران جناب آقای گلستانی، مدیر محترم پرستاری و سایر پرسنل زحمتکش بیمارستان برگزار گردید.