1414 8875 021

1414 8875 021

به گزارش روابط عمومي بيمارستان مادران كه در محل سالن همايش هاي بيمارستان و با حضور جمعي از اعضاي هيئت مديره،مديرعامل، رئيس و مديران بخش هاي مختلف بيمارستان برگزار گرديد و سركار خانم آرزو خدادادي به عنوان مدير جديد پرستاري بيمارستان مادران معارفه شد.و از زحمات سركار خانم كاظم پور تقدير بعمل آيد.