1414 8875 021

1414 8875 021

روز پرستار 1402

نوشته، مراسم گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان مادران برگزار و از زحمات و تلاشهای پرستاران بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد