1414 8875 021

پزشکان

بخش نوزادان fz sf

اين بخش جهت درمان اوليه نوزادان و تحت نظر گرفتن آنها و همچنين نوزادان انتقال يافته از بخش NICU ارائه خدمت مي نمايد و در اين بخش ، خدمات زیر ارائه می شود :

فتوتراپی ، واکسیناسیون ، غربالگری نوزادان ، شنوایی سنجی ، آموزش شیردهی به مادران و مادراني كه پس از ترخيص دچار مشكلات در شيردهي مي شوند، آموزش مراقبت بهداشتی از نوزادان ، پاسخگویی 24ساعته به مشکلات مادران .

پزشک متخصص اطفال و نوزادان بصورت 24 ساعته در بخش مقیم مي باشد .