1414 8875 021

بسته آموزشی و اطلاعاتی امید به زندگی
ژاپن یکی از کشورهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص »امید به زندگی« در آن به طرز چشمگیری افزایش یافت؛ به طوری که یک دهه بعد از جنگ، نرخ »امید به زندگی« ژاپنیها 13.7 سال بیشتر شد. دولت ژاپن در سالهای بعدی نیز توانست با افزایش سطح خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش سبک زندگی سالم و به ویژه اصالح الگوهای تغذیهای، شاخص »امید به زندگی« را در این کشور افزایش دهد.
هند نیز یکی دیگر از کشورهایی است که در دهه اخیر توانسته شاخص »امید به زندگی«اش را به خوبی ارتقا دهد. هندیها که در سال 2004« امید به زندگی«شان 63.9 سال بود، موفق شدند این رقم را در سال 2014 به 69.6 سال برسانند. آنها نیز به راه ژاپنیها رفتند و با کاهش هزینههای خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای سطح آموزش سالمت در جامعه به هدفشان دست یافتند.

ادامه مطلب با عنوان هاي زير در فايل pdf پيوست

شاخص »امید به زندگی« چیست؟

عوامل موثر بر شاخص »امید به زندگی«
تغذیه و »امید به زندگی«
شادی و »امید به زندگی«
استرس و »امید به زندگی«
بهداشت، درمان و »امید به زندگی«
ژاپن و »امید به زندگی«
سازمان بهداشت جهانی و »امید به زندگی«